Műszaki vizsga, eredetiség vizsgálat

Műszaki vizsgálat menete

 A használt gépjárművek és pótkocsik forgalomba helyezés előtti vizsgálata, illetőleg időszakos vizsgálata során az integrált vizsgálatot is elvégzik vizsgabiztosaink, ha a járművön korábban még nem végeztek előzetes eredetiségvizsgálatot, illetőleg integrált vizsgálatot. A vizsgálat gyors és hatékony elvégzését új informatikai rendszer támogatja.Az integrált vizsgálat bevezetésének célja, hogy a járműazonosítók mélyebb, szakértői szintű ellenőrzésén, vagyis az ismert előzetes eredetiségvizsgálaton még át nem esett gépkocsik esetében az időszakos vizsgálat eddigi tartalma mellett a jármű adatainak a nyilvántartási adatokkal való összevetését, ezáltal a jármű tulajdoni tisztaságának ellenőrzését és a nyilvántartási adatok hitelesítését is biztosítsa. A gépjármű-nyilvántartás feltételezhetően meglévő hiányainak pótlása, adatai közhitelességének javítása a gépjárműbűnözés visszaszorítását szolgálja, a visszaélések számát csökkenti. 

 

A kérelmező által bemutatott hatósági igazolványok, iratok alapján a számítógépes rendszerben rögzítésre kerülnek a kérelem előterjesztőjének adatai, valamint a vizsgálatra állított jármű adatai. Ennek ellenőrzése során kerül megállapításra, hogy a vizsgálatra állított jármű integrált vizsgálatának elvégzése szükséges-e. Amennyiben a járműnyilvántartás adatai alapján megállapításra kerül, hogy a jármű korábban már volt előzetes eredetiség vizsgálaton vagy integrált vizsgálaton, akkor az eljárás a megszokott műszaki vizsgálattal folytatódik. Ha a jármű a vizsgálat megkezdése előtt nem volt előzetes eredetiség vizsgálaton vagy integrált vizsgálaton, a vizsgabiztos az integrált vizsgálattal végzi el a hatósági eljárást. 

 

A vizsgálatok befejezését követően az ügyfél részére Műszaki adatlap (hatósági bizonyítvány) kerül átadásra, amely külön-külön tartalmazza az integrált és a műszaki vizsgálat alapján a hatóság által megállapított jármű-minősítést is. A Műszaki adatlap tartalmát - az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni. Az ügyfél a Műszaki adatlap tartalma és az abban foglalt minősítések ellen fellebbezhet. A fellebbezés a Műszaki adatlap végrehajthatóságát nem érinti. A fellebbezést a hatóság azon területi szervénél kell előterjeszteni, amely a megtámadott Műszaki adatlap-ot kiadta.

 

 

A gépjármű műszaki megvizsgálását a gépjármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazottja útján kéri a vizsgálóállomáson. Az írásba foglalt meghatalmazásból a hatóságnak hitelt érdemlően meg kell tudnia állapítani, hogy a meghatalmazott a tulajdonos képviseletében jogszerűen jár el. Céges meghatalmazás esetén csatolni kell a cég létezését igazoló megfelelő okmányokat (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonatot) és az aláírási címpéldányt is. Az ezek alapján előállított kérelem (nyomtatvány) ügyfél általi aláírásával indul a műszaki vizsga. 

Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsgálat részét képezi, így az állampolgárok számára választásuk szerint biztosított a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és műszaki követelmények megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen egy eljárásban, ebből következően lényegesen rövidebb idő alatt valósuljon meg.

Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel a közlekedési hatóság az általa kiadott Műszaki Adatlap alapján a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítja, az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti.

Továbbra is a műszaki vizsga végén, a jármű forgalmi engedélyében az érvényességi idő a következő műszaki vizsga idejének rögzítésével érvényesítésre kerül, a közlekedési hatóságnál. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem  tehető vagy a műszaki vizsga során olyan megállapításokra kerül sor, mely alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) továbbra is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése megtörténik.

Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége nő abban a tekintetben, hogy a jármű műszaki állapota feleljen meg a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2010. január 1-jével a hatósági ellenőrzést követően a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre, míg a környezetvédelmi plakett és az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül.

A fenti esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a jármű vezetője a járművével - saját felelősségére és kockázatára - a helyszínt elhagyhatja közlekedhet, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse.

Ezt követően a műszaki vizsgára bejelentkezhet, a bejelentkezés során kap igazolást attól a vizsgáló állomástól, ahol a vizsgálatot elvégezik. Ezen igazolás egyszeri alkalomra szóló útvonalengedélynek felel meg.

A fentieken túl  további jelentős változás, hogy megszűnik az integrált vizsgálat és helyette a műszaki vizsga során a jármű előzetes eredetiség vizsgálatának elvégzése történik,  minden olyan esetben amikor korábban a nyilvántartások alapján (integrált és eredetiségvizsgálati hatósági nyilvántartás) nem került sor. Ennek díja természetesen hozzáadódik a műszaki megvizsgálás díjához.  A változás lényege, hogy a hatósági nyilvántartások alapján kerül megállapításra, hogy a jármű korábban átesett-e integrált, vagy eredetiségvizsgálaton

Szükséges okmányok

  • Eredetiség vizsgálati dokumentáció
  • Törzskönyv
  • Személyi igazolvány, lakcímigazoló kártya
  • Forgalmi engedély
  • Cég esetén: cégkivonat, aláírási címpéldány
  • Meghatalmazás (szükség esetén)

Vizsgaidők: minden munkanap

Bejelentkezés:

Pál Zoltán       Tel.: 06-37-544-455

A gépjárművek forgalomból történő végleges kivonása

A 2010. január elsejével életbelépő jogszabály módosulások a gépjármű tulajdonosok vonatkozásában változást nem jelent.  A forgalomból végleges kivonásra szánt gépjárműveket a Nemzeti Közlekedési Hatósággal megállapodási szerződést kötött regisztrált gépjárműbontóknál kell bontásra leadni. A gépjármű bontók az átvételről bontási átvételi igazolást állítanak ki. A bontás átvételi igazolással valamint a jármű egyéb okmányaival a jármű forgalomból történő kivonása az okmányirodákban történik.

A közlekedésigazgatás területén a jármű tulajdonváltozásához kötött és a járműnyilvántartásba történő bejegyzést megelőző előzetes eredetiségvizsgálat részletszabályait kormányrendelet fogja a későbbiekben szabályozni. A  gépjármű tulajdonosokat érintő lényeges változás, hogy megszűnik a jelenlegi un. sárgacsekkes befizetési lehetőség. 2010. január 1-jét követően, az e tevékenységre a hatósággal megállapodást kötött vizsgálóállomások helyszínén lehet befizetni. 

    Nemzeti Közlekedési Hatóság
    Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság

Környezetvédelmi felülvizsgálat

2010. január 1. követően a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsgálat részét képezi! A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnt.

Társaságunk a Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága által felhatalmazott járműjavító, vizsgálóállomás.

Környezetvédelmi felülvizsgálatot a muzeális jellegű gépjárművek kivételével  a magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott gépkocsiknál kell végezni.