Műszaki vizsga, eredetiség vizsgálat

Műszaki vizsgálat menete

 A használt gépjárművek és pótkocsik forgalomba helyezés előtti vizsgálata, illetőleg időszakos vizsgálata során az integrált vizsgálatot is elvégzik vizsgabiztosaink, ha a járművön korábban még nem végeztek előzetes eredetiségvizsgálatot, illetőleg integrált vizsgálatot. A vizsgálat gyors és hatékony elvégzését új informatikai rendszer támogatja.Az integrált vizsgálat bevezetésének célja, hogy a járműazonosítók mélyebb, szakértői szintű ellenőrzésén, vagyis az ismert előzetes eredetiségvizsgálaton még át nem esett gépkocsik esetében az időszakos vizsgálat eddigi tartalma mellett a jármű adatainak a nyilvántartási adatokkal való összevetését, ezáltal a jármű tulajdoni tisztaságának ellenőrzését és a nyilvántartási adatok hitelesítését is biztosítsa. A gépjármű-nyilvántartás feltételezhetően meglévő hiányainak pótlása, adatai közhitelességének javítása a gépjárműbűnözés visszaszorítását szolgálja, a visszaélések számát csökkenti. 

 

A kérelmező által bemutatott hatósági igazolványok, iratok alapján a számítógépes rendszerben rögzítésre kerülnek a kérelem előterjesztőjének adatai, valamint a vizsgálatra állított jármű adatai. Ennek ellenőrzése során kerül megállapításra, hogy a vizsgálatra állított jármű integrált vizsgálatának elvégzése szükséges-e. Amennyiben a járműnyilvántartás adatai alapján megállapításra kerül, hogy a jármű korábban már volt előzetes eredetiség vizsgálaton vagy integrált vizsgálaton, akkor az eljárás a megszokott műszaki vizsgálattal folytatódik. Ha a jármű a vizsgálat megkezdése előtt nem volt előzetes eredetiség vizsgálaton vagy integrált vizsgálaton, a vizsgabiztos az integrált vizsgálattal végzi el a hatósági eljárást. 

 

A vizsgálatok befejezését követően az ügyfél részére Műszaki adatlap (hatósági bizonyítvány) kerül átadásra, amely külön-külön tartalmazza az integrált és a műszaki vizsgálat alapján a hatóság által megállapított jármű-minősítést is. A Műszaki adatlap tartalmát - az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni. Az ügyfél a Műszaki adatlap tartalma és az abban foglalt minősítések ellen fellebbezhet. A fellebbezés a Műszaki adatlap végrehajthatóságát nem érinti. A fellebbezést a hatóság azon területi szervénél kell előterjeszteni, amely a megtámadott Műszaki adatlap-ot kiadta.

 

 

A gépjármű műszaki megvizsgálását a gépjármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazottja útján kéri a vizsgálóállomáson. Az írásba foglalt meghatalmazásból a hatóságnak hitelt érdemlően meg kell tudnia állapítani, hogy a meghatalmazott a tulajdonos képviseletében jogszerűen jár el. Céges meghatalmazás esetén csatolni kell a cég létezését igazoló megfelelő okmányokat (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonatot) és az aláírási címpéldányt is. Az ezek alapján előállított kérelem (nyomtatvány) ügyfél általi aláírásával indul a műszaki vizsga. 

Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsgálat részét képezi, így az állampolgárok számára választásuk szerint biztosított a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és műszaki követelmények megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen egy eljárásban, ebből következően lényegesen rövidebb idő alatt valósuljon meg.

Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel a közlekedési hatóság az általa kiadott Műszaki Adatlap alapján a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítja, az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti.

Továbbra is a műszaki vizsga végén, a jármű forgalmi engedélyében az érvényességi idő a következő műszaki vizsga idejének rögzítésével érvényesítésre kerül, a közlekedési hatóságnál. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem  tehető vagy a műszaki vizsga során olyan megállapításokra kerül sor, mely alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) továbbra is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése megtörténik.

Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége nő abban a tekintetben, hogy a jármű műszaki állapota feleljen meg a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2010. január 1-jével a hatósági ellenőrzést követően a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre, míg a környezetvédelmi plakett és az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül.

A fenti esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a jármű vezetője a járművével - saját felelősségére és kockázatára - a helyszínt elhagyhatja közlekedhet, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse.

Ezt követően a műszaki vizsgára bejelentkezhet, a bejelentkezés során kap igazolást attól a vizsgáló állomástól, ahol a vizsgálatot elvégezik. Ezen igazolás egyszeri alkalomra szóló útvonalengedélynek felel meg.

A fentieken túl  további jelentős változás, hogy megszűnik az integrált vizsgálat és helyette a műszaki vizsga során a jármű előzetes eredetiség vizsgálatának elvégzése történik,  minden olyan esetben amikor korábban a nyilvántartások alapján (integrált és eredetiségvizsgálati hatósági nyilvántartás) nem került sor. Ennek díja természetesen hozzáadódik a műszaki megvizsgálás díjához.  A változás lényege, hogy a hatósági nyilvántartások alapján kerül megállapításra, hogy a jármű korábban átesett-e integrált, vagy eredetiségvizsgálaton

Szükséges okmányok

  • Eredetiség vizsgálati dokumentáció
  • Törzskönyv
  • Személyi igazolvány, lakcímigazoló kártya
  • Forgalmi engedély
  • Cég esetén: cégkivonat, aláírási címpéldány
  • Meghatalmazás (szükség esetén)

Vizsgaidők: minden munkanap

Bejelentkezés:

Pál Zoltán       Tel.: 06-37-544-455

A gépjárművek forgalomból történő végleges kivonása

A 2010. január elsejével életbelépő jogszabály módosulások a gépjármű tulajdonosok vonatkozásában változást nem jelent.  A forgalomból végleges kivonásra szánt gépjárműveket a Nemzeti Közlekedési Hatósággal megállapodási szerződést kötött regisztrált gépjárműbontóknál kell bontásra leadni. A gépjármű bontók az átvételről bontási átvételi igazolást állítanak ki. A bontás átvételi igazolással valamint a jármű egyéb okmányaival a jármű forgalomból történő kivonása az okmányirodákban történik.

A közlekedésigazgatás területén a jármű tulajdonváltozásához kötött és a járműnyilvántartásba történő bejegyzést megelőző előzetes eredetiségvizsgálat részletszabályait kormányrendelet fogja a későbbiekben szabályozni. A  gépjármű tulajdonosokat érintő lényeges változás, hogy megszűnik a jelenlegi un. sárgacsekkes befizetési lehetőség. 2010. január 1-jét követően, az e tevékenységre a hatósággal megállapodást kötött vizsgálóállomások helyszínén lehet befizetni. 

    Nemzeti Közlekedési Hatóság
    Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság

Környezetvédelmi felülvizsgálat

2010. január 1. követően a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsgálat részét képezi! A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnt.

Társaságunk a Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága által felhatalmazott járműjavító, vizsgálóállomás.

Környezetvédelmi felülvizsgálatot a muzeális jellegű gépjárművek kivételével  a magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott gépkocsiknál kell végezni.

array(1) { [0]=> string(0) "" }
(default) 18 queries took 59 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Online`.`user_id` FROM `hyundai60_hu`.`studio_onlines` AS `Online` LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_users` AS `User` ON (`Online`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_groups` AS `Group` ON (`Online`.`group_id` = `Group`.`id`) WHERE `last_seen` <= '2018-05-23 05:48:51'000
2SELECT `Online`.`session`, `Online`.`user_id`, `Online`.`group_id`, `Online`.`last_seen`, `Online`.`url`, `Online`.`ip`, `Online`.`created`, `User`.`id`, `User`.`group_id`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`password`, `User`.`fullname`, `User`.`firstname`, `User`.`lastname`, `User`.`avatar`, `User`.`content_count`, `User`.`facebook_id`, `User`.`google_id`, `User`.`active`, `User`.`activation_code`, `User`.`password_reset`, `User`.`lastseen`, `User`.`deleted`, `User`.`deleted_date`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Group`.`id`, `Group`.`name`, `Group`.`created`, `Group`.`modified` FROM `hyundai60_hu`.`studio_onlines` AS `Online` LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_users` AS `User` ON (`Online`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_groups` AS `Group` ON (`Online`.`group_id` = `Group`.`id`) WHERE `Online`.`user_id` = '5vl6pnfje88l7v0m3fknfjcur7' LIMIT 1000
3SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `hyundai60_hu`.`studio_onlines` AS `Online` WHERE `Online`.`user_id` = '5vl6pnfje88l7v0m3fknfjcur7'110
4SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `hyundai60_hu`.`studio_onlines` AS `Online` WHERE `Online`.`user_id` = '5vl6pnfje88l7v0m3fknfjcur7'110
5INSERT INTO `hyundai60_hu`.`studio_onlines` (`session`, `user_id`, `group_id`, `last_seen`, `ip`, `url`, `created`) VALUES ('5vl6pnfje88l7v0m3fknfjcur7', '5vl6pnfje88l7v0m3fknfjcur7', 0, '2018-05-23 06:48:51', '23.20.7.34', '/hu/szolgaltatasok/muszaki-vizsga-eredetiseg-vizsgalat', '2018-05-23 06:48:51')1155
6SELECT `SiteConfig`.`key`, (`I18n__value`.`content`) AS `SiteConfig__i18n_value` FROM `hyundai60_hu`.`studio_site_configs` AS `SiteConfig` INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_site_config_i18ns` AS `I18n__value` ON (`SiteConfig`.`id` = `I18n__value`.`foreign_key` AND `I18n__value`.`model` = 'SiteConfig' AND `I18n__value`.`field` = 'value' AND `I18n__value`.`locale` = 'hun') WHERE `active` = 1 AND `SiteConfig`.`deleted` != 1770
7SELECT `Page`.`id`, `Page`.`slider_id`, `Page`.`parent_id`, `Page`.`title`, `Page`.`description`, `Page`.`seourl`, `Page`.`picture`, `Page`.`pageorder`, `Page`.`columns`, `Page`.`rows`, `Page`.`notinmenu`, `Page`.`activatemenu`, `Page`.`cached_in_element`, `Page`.`lft`, `Page`.`rght`, `Page`.`active`, `Page`.`deleted`, `Page`.`deleted_date`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `Page`.`link`, (`I18n__title`.`content`) AS `Page__i18n_title`, (`I18n__seourl`.`content`) AS `Page__i18n_seourl`, (`I18n__description`.`content`) AS `Page__i18n_description`, `ParentPage`.`id`, `ParentPage`.`slider_id`, `ParentPage`.`parent_id`, `ParentPage`.`title`, `ParentPage`.`description`, `ParentPage`.`seourl`, `ParentPage`.`picture`, `ParentPage`.`pageorder`, `ParentPage`.`columns`, `ParentPage`.`rows`, `ParentPage`.`notinmenu`, `ParentPage`.`activatemenu`, `ParentPage`.`cached_in_element`, `ParentPage`.`lft`, `ParentPage`.`rght`, `ParentPage`.`active`, `ParentPage`.`deleted`, `ParentPage`.`deleted_date`, `ParentPage`.`created`, `ParentPage`.`modified`, `ParentPage`.`link`, `Slider`.`id`, `Slider`.`title`, `Slider`.`slider_image_count`, `Slider`.`active`, `Slider`.`deleted`, `Slider`.`deleted_date`, `Slider`.`created`, `Slider`.`modified`, `Seo`.`id`, `Seo`.`related_model_id`, `Seo`.`related_model_name`, `Seo`.`title`, `Seo`.`description`, `Seo`.`keywords`, `Seo`.`slug`, `Seo`.`locale`, `Seo`.`created`, `Seo`.`modified` FROM `hyundai60_hu`.`studio_pages` AS `Page` INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `I18n__title` ON (`Page`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Page' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'hun') INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `I18n__seourl` ON (`Page`.`id` = `I18n__seourl`.`foreign_key` AND `I18n__seourl`.`model` = 'Page' AND `I18n__seourl`.`field` = 'seourl' AND `I18n__seourl`.`locale` = 'hun') INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `I18n__description` ON (`Page`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Page' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'hun') LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_pages` AS `ParentPage` ON (`Page`.`parent_id` = `ParentPage`.`id`) LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_sliders` AS `Slider` ON (`Page`.`slider_id` = `Slider`.`id`) LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_seos` AS `Seo` ON (`Seo`.`related_model_id` = `Page`.`id` AND `Seo`.`related_model_name` = 'Page' AND `Seo`.`locale` = 'hun') WHERE `I18n__seourl`.`content` = 'muszaki-vizsga-eredetiseg-vizsgalat' AND `Page`.`active` = 1 AND `Page`.`deleted` != 1 LIMIT 1111
8SELECT `ChildPage`.`id`, `ChildPage`.`slider_id`, `ChildPage`.`parent_id`, `ChildPage`.`title`, `ChildPage`.`description`, `ChildPage`.`seourl`, `ChildPage`.`picture`, `ChildPage`.`pageorder`, `ChildPage`.`columns`, `ChildPage`.`rows`, `ChildPage`.`notinmenu`, `ChildPage`.`activatemenu`, `ChildPage`.`cached_in_element`, `ChildPage`.`lft`, `ChildPage`.`rght`, `ChildPage`.`active`, `ChildPage`.`deleted`, `ChildPage`.`deleted_date`, `ChildPage`.`created`, `ChildPage`.`modified`, `ChildPage`.`link` FROM `hyundai60_hu`.`studio_pages` AS `ChildPage` WHERE deleted=0 AND `ChildPage`.`parent_id` = (9)001
9 SELECT Pagesbox.*, `I18n__title`.`content` as `I18n__title` FROM `studio_pagesboxes` AS `Pagesbox` LEFT JOIN `studio_pagesbox_i18ns` AS `I18n__title` ON (`Pagesbox`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = "Pagesbox" AND `I18n__title`.`field` = "title" AND `I18n__title`.`locale` = "hun") WHERE `Pagesbox`.`page_id`="9" and `Pagesbox`.`deleted`="0" ORDER BY `Pagesbox`.`row` ASC, `Pagesbox`.`order` ASC440
10SELECT `Pagesboxlink`.`id`, `Pagesboxlink`.`page_id`, `Pagesboxlink`.`pagesbox_id`, `Pagesboxlink`.`linked_modul`, `Pagesboxlink`.`linked_id` FROM `hyundai60_hu`.`studio_pagesboxlinks` AS `Pagesboxlink` WHERE `Pagesboxlink`.`page_id` = (9)440
11 SELECT PagesboxlinkContent.*, Content.id, Content.title, Content.seourl, Content.script, Content.bodypre, Content.body, Content.picture, Content.link, Content.type, Content.publicity_date, Content.created, `I18n__title`.`content` as `I18n__title`, `I18n__bodypre`.`content` as `I18n__bodypre`, `I18n__body`.`content` as `I18n__body`, `I18n__seourl`.`content` as `I18n__seourl`, `I18n__link`.`content` as `I18n__link` FROM `studio_pagesboxlinks` AS `PagesboxlinkContent` LEFT JOIN `studio_contents` AS `Content` ON (`PagesboxlinkContent`.`linked_id` = `Content`.`id` AND `PagesboxlinkContent`.`linked_modul` = "Content") LEFT JOIN `studio_content_i18ns` AS `I18n__title` ON (`Content`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = "Content" AND `I18n__title`.`field` = "title" AND `I18n__title`.`locale` = "hun") LEFT JOIN `studio_content_i18ns` AS `I18n__bodypre` ON (`Content`.`id` = `I18n__bodypre`.`foreign_key` AND `I18n__bodypre`.`model` = "Content" AND `I18n__bodypre`.`field` = "bodypre" AND `I18n__bodypre`.`locale` = "hun") LEFT JOIN `studio_content_i18ns` AS `I18n__body` ON (`Content`.`id` = `I18n__body`.`foreign_key` AND `I18n__body`.`model` = "Content" AND `I18n__body`.`field` = "body" AND `I18n__body`.`locale` = "hun") LEFT JOIN `studio_content_i18ns` AS `I18n__seourl` ON (`Content`.`id` = `I18n__seourl`.`foreign_key` AND `I18n__seourl`.`model` = "Content" AND `I18n__seourl`.`field` = "seourl" AND `I18n__seourl`.`locale` = "hun") LEFT JOIN `studio_content_i18ns` AS `I18n__link` ON (`Content`.`id` = `I18n__link`.`foreign_key` AND `I18n__link`.`model` = "Content" AND `I18n__link`.`field` = "link" AND `I18n__link`.`locale` = "hun") WHERE `PagesboxlinkContent`.`page_id`="9" and `Content`.`active`="1" and `Content`.`deleted`="0" ORDER BY Content.publicity_date, Content.created DESC442
12SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`identifier`, `Tag`.`name`, `Tag`.`keyname`, `Tag`.`occurrence`, `Tag`.`post_occurrence`, `Tag`.`weight`, `Tag`.`deleted`, `Tag`.`created`, `Tag`.`modified`, `Tagged`.`id`, `Tagged`.`foreign_key`, `Tagged`.`tag_id`, `Tagged`.`model`, `Tagged`.`language`, `Tagged`.`times_tagged`, `Tagged`.`created`, `Tagged`.`modified` FROM `hyundai60_hu`.`studio_tags` AS `Tag` JOIN `hyundai60_hu`.`studio_tagged` AS `Tagged` ON (`Tagged`.`foreign_key` = 9 AND `Tagged`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tag`.`deleted` = 0 AND `Tagged`.`model` = 'Page'000
13SELECT `Page`.`lft`, `Page`.`rght` FROM `hyundai60_hu`.`studio_pages` AS `Page` WHERE `Page`.`id` = 4 AND `Page`.`deleted` != 1 LIMIT 1110
14SELECT `Page`.`id`, `Page`.`link`, (`I18n__title`.`content`) AS `Page__i18n_title`, (`I18n__seourl`.`content`) AS `Page__i18n_seourl` FROM `hyundai60_hu`.`studio_pages` AS `Page` INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `I18n__title` ON (`Page`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Page' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'hun') INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `I18n__seourl` ON (`Page`.`id` = `I18n__seourl`.`foreign_key` AND `I18n__seourl`.`model` = 'Page' AND `I18n__seourl`.`field` = 'seourl' AND `I18n__seourl`.`locale` = 'hun') WHERE 1 = 1 AND `Page`.`lft` <= 37 AND `Page`.`rght` >= 56 AND `Page`.`deleted` != 1 ORDER BY `Page`.`lft` asc110
15SELECT `SiteConfig`.`key`, (`I18n__value`.`content`) AS `SiteConfig__i18n_value` FROM `hyundai60_hu`.`studio_site_configs` AS `SiteConfig` INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_site_config_i18ns` AS `I18n__value` ON (`SiteConfig`.`id` = `I18n__value`.`foreign_key` AND `I18n__value`.`model` = 'SiteConfig' AND `I18n__value`.`field` = 'value' AND `I18n__value`.`locale` = 'hun') WHERE `active` = 1 AND `SiteConfig`.`deleted` != 1770
16SELECT `Page`.`lft`, `Page`.`rght`, `Page`.`activatemenu`, `Page`.`pageorder`, `Page`.`parent_id`, `ParentSeourl`.`content` AS `parent_seourl`, (`I18n__title`.`content`) AS `Page__i18n_title`, (`I18n__seourl`.`content`) AS `Page__i18n_seourl`, `Page`.`id` FROM `hyundai60_hu`.`studio_pages` AS `Page` LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `ParentTitle` ON (`ParentTitle`.`foreign_key` = `Page`.`parent_id` AND `ParentTitle`.`locale` = 'hun' AND `ParentTitle`.`field` = 'title') LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `ParentSeourl` ON (`ParentSeourl`.`foreign_key` = `Page`.`parent_id` AND `ParentSeourl`.`locale` = 'hun' AND `ParentSeourl`.`field` = 'seourl') INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `I18n__title` ON (`Page`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Page' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'hun') INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `I18n__seourl` ON (`Page`.`id` = `I18n__seourl`.`foreign_key` AND `I18n__seourl`.`model` = 'Page' AND `I18n__seourl`.`field` = 'seourl' AND `I18n__seourl`.`locale` = 'hun') LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_pages` AS `ParentPage` ON (`Page`.`parent_id` = `ParentPage`.`id`) LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_sliders` AS `Slider` ON (`Page`.`slider_id` = `Slider`.`id`) LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_seos` AS `Seo` ON (`Seo`.`related_model_id` = `Page`.`id` AND `Seo`.`related_model_name` = 'Page' AND `Seo`.`locale` = 'hun') WHERE `Page`.`deleted` != 1 AND `Page`.`notinmenu` = 0 AND `Page`.`active` = 1 ORDER BY `lft` ASC18180
17SELECT `SiteConfig`.`key`, (`I18n__value`.`content`) AS `SiteConfig__i18n_value` FROM `hyundai60_hu`.`studio_site_configs` AS `SiteConfig` INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_site_config_i18ns` AS `I18n__value` ON (`SiteConfig`.`id` = `I18n__value`.`foreign_key` AND `I18n__value`.`model` = 'SiteConfig' AND `I18n__value`.`field` = 'value' AND `I18n__value`.`locale` = 'hun') WHERE `active` = 1 AND `SiteConfig`.`deleted` != 1770
18SELECT `Page`.`lft`, `Page`.`rght`, `Page`.`activatemenu`, `Page`.`pageorder`, `Page`.`parent_id`, `ParentSeourl`.`content` AS `parent_seourl`, (`I18n__title`.`content`) AS `Page__i18n_title`, (`I18n__seourl`.`content`) AS `Page__i18n_seourl`, `Page`.`id` FROM `hyundai60_hu`.`studio_pages` AS `Page` LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `ParentTitle` ON (`ParentTitle`.`foreign_key` = `Page`.`parent_id` AND `ParentTitle`.`locale` = 'hun' AND `ParentTitle`.`field` = 'title') LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `ParentSeourl` ON (`ParentSeourl`.`foreign_key` = `Page`.`parent_id` AND `ParentSeourl`.`locale` = 'hun' AND `ParentSeourl`.`field` = 'seourl') INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `I18n__title` ON (`Page`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Page' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'hun') INNER JOIN `hyundai60_hu`.`studio_page_i18ns` AS `I18n__seourl` ON (`Page`.`id` = `I18n__seourl`.`foreign_key` AND `I18n__seourl`.`model` = 'Page' AND `I18n__seourl`.`field` = 'seourl' AND `I18n__seourl`.`locale` = 'hun') LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_pages` AS `ParentPage` ON (`Page`.`parent_id` = `ParentPage`.`id`) LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_sliders` AS `Slider` ON (`Page`.`slider_id` = `Slider`.`id`) LEFT JOIN `hyundai60_hu`.`studio_seos` AS `Seo` ON (`Seo`.`related_model_id` = `Page`.`id` AND `Seo`.`related_model_name` = 'Page' AND `Seo`.`locale` = 'hun') WHERE `Page`.`deleted` != 1 AND `Page`.`notinmenu` = 0 AND `Page`.`active` = 1 ORDER BY `lft` ASC18180